[unable to retrieve full-text content]


Mùa nước nổi về sớm và nhiều, lọp cua được tiêu thụ mạnh, năng suất các hộ tăng gấp 2-3 lần so với bình thường.