[unable to retrieve full-text content]


Người Cor ở Quảng Ngãi dùng cây lồ ô, dây mây chế tạo hệ thống dẫn nước tưới ruộng bậc thang và đuổi chim, chuột… phá lúa.